نرخ دستمزد پخش و نصب تراکت

زمان پخشدستمزد
4 ساعت100،000
6 ساعت150،000
8 ساعت200،000