نرخ دستمزد پخش و نصب تراکت

تعدادنوع پخشدستمزد
500درون ریزی در منازل12،500
500چسباندن به دیوار20،000
500ترکیبی15،000